ขั้นกลาง

ประกาศ

logo ipst mini   narit logo s astropark icon

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563

    ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานกล้องโ?รทรรศน์เพื่อสังเกตการณ์วัตถท้องฟ้า สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ทางาดราศาสตร์ และวางแผนการจัดกิจกรรมดูดาวได้ กำหนดจัดกิกจรรมอบรม ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

    บัดนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เพื่อเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อครูที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 35 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

 

ดาวน์โหลด

>> 1.ประกาศผลการคัดเลือกอบรมครูขั้นกลาง 2563

>> 2.โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง 2563

>> 3.กำหนดการ อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง 2563

>> 4.ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรม

 

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ขั้นกลาง

จัดโดย : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
ที่อยู่ : 260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-121268 ต่อ 305
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่จัดอบรม : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
วันที่จัดอบรม : 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 35 คน
หมดเขตรับสมัคร : 6 มกราคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือก : 11 มกราคม 2562
ยืนยันเข้าร่วมอบรม : 11 - 14 มกราคม 2562
เรียกตัวสำรอง : 15 - 17 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อ ( ผู้ยืนยัน ) : 18 มกราคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นเป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์
5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือเคยเข้าร่วมการอบรมฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6. มีสภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลางประจำปี 2562 จำนวน 1 ชุด
     ( กรอกใบสมัครโครงการฯ บน Google Form )
2. แบบเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาดไม่เกิน 5 Mb ( อัพรูปบน Google Form ) จำนวน 1 รูป
4. เอกสารประกอบการสมัคร ( แนบไฟล์บน Google Form ) จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้
- สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น
  ( สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นต้น )

***** หมายเหตุ เอกสารหมายเลข 4 จะต้องรวมเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับอยู่ในไฟล์เดียวกัน *****

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วม

step

สำคัญ : หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2562


 หมายเหตุ

1. ทางสถาบันฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
2. ทางสถาบันฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะในระหว่างการกิจกรรมโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลาง ประจำปี 2562 ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลาง ประจำปี 2562 จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ ต่อเมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมอบรมจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น
4. สิทธิ์ในการอบรมนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวเท่านั้น โดยไม่สามารถนำผู้ติดตามไปได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้สมาชิกอื่นหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิแทนกันได้
5. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลางประจำปี 2562 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง www.facebook.com  ( กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์ )


การพิจารณาคัดเลือก

หลังจากหมดเขตรับสมัครแล้ว คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมใบสมัครทั้งหมดเพื่อพิจารณาคัดเลือก     ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35ท่านโดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

            1.   ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรอบรมครู เชิงปฏิบติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

            2. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน

            3. ความสนใจในด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะความสนใจในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์  การสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

            4. ความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน


การประกาศผลการคัดเลือกและการยืนยันการเข้าร่วมอบรม

        คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 35คนและรายชื่อสำรอง จำนวน 5คน ใน วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ทางเว็ปไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง) ที่ลิงค์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง www.facebook.com(เครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์) ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (35ท่านแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563โดยสามารถติดต่อเพื่อยืนยันการเข้ารวมกิจกรรมอบรมได้ที่ โทรศัพท์ 053-121-268ต่อ 305หรือ 083-465-1926 (คุณธนกฤต)ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

        หากไม่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากผู้ผ่านการคัดเลือก (35ท่านแรก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วม คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับรายชื่อสำรอง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่อไป


สิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการอบรม

          1. อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR

- ขาตั้งกล้องถ่ายรูป

- สายลั่นชัตเตอร์

- Memory Card ที่มีความจุมากกว่า 16GB

          2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ( Laptop )

          3. HDD สำหรับเก็บข้อมูลความจุ ไม่น้อยกว่า 80GB

          4. เตรียมเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวมาให้เพียงพอ เนื่องจากยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวเย็นมาก

          ( ใกล้เคียง 0 องศา ) จึงให้เตรียมเครื่องนุ่งห่ม ดังนี้

- เสื้อกันหนาวและกางเกงแบบหนา

- ถุงเท้าและถุงมือแบบหนา

- หมวกกันหนาว

- ผ้าพันคอ

          5. ยาสำหรับโรคประจำตัว ( ถ้ามี )

 

กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นกลาง

logo ipst mini   narit logo s astropark icon intanon

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/ พร้อมรับอาหารว่าง
ณ อาคารนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
09:00 – 10:30 น. พิธีกรแจ้งกำหนดการ และกิจกรรมแนะนำตัว
10:30 – 11:15 น. ทำแบบทดสอบก่อนรับการฝึกอบรม
11:15 – 12:00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และหอดูดาวภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. บรรยายเรื่อง “ทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้าเชิงลึก”
โดย นายเจษฎา กีรติภารัตน์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์
14:30 – 15:00 น. เตรียมตัวเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
15:00 – 17:00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
17:00 – 18:00 น. รับประทานอาหารเย็น
18:00 – 22:00 น. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้นด้วยตาเปล่ากล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา
โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
22:00 – 22:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก
22:30 – 23:30 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 09:00 น. เดินทางสู่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
09:00 – 12:00 น. บรรยายเรื่อง “การติดตั้งและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ระบบศูนย์สูตรฟ้า”
  โดย นายธนกฤต สันติคุณาภรต์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
10:00 – 12:00 น. การฝึกปฏิบัติ “การติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์ระบบศูนย์สูตรฟ้า”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. การฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการติดตั้งกล้องเพื่อสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวัน”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
15:30 – 16:00 น. เดินทางสู่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7รอบพระชนมพรรษา
16:00 – 18:00 น. การฝึกปฏิบัติ “ศึกษาการทำงานของนักวิจัย และเยี่ยมชมหอดูดาวฯ”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้นด้วยตาเปล่ากล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
23:30 – 00:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 09:00 น. เดินทางสู่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
09:00 – 12:00 น. บรรยายเรื่อง “การวัดระยะทางทางดาราศาสตร์”
โดย นายคมสันต์ ธุรี   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์”
กิจกรรมที่ 1   การหาระยะทางวัตถุท้องฟ้าด้วยเรขาคณิตเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 2   การทดลองการเกิดหลุมอุกกาบาต
14:30 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์” (ต่อ)
กิจกรรมที่ 1   การหาระยะทางวัตถุท้องฟ้าด้วยเรขาคณิตเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 2   การทดลองการเกิดหลุมอุกกาบาต
16:30 – 18:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น การฝึกปฏิบัติ “ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ และถ่ายภาพดาราศาสตร์ อย่างง่าย”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 09:00 น. เดินทางสู่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
09:00 – 10:30 น. บรรยายเรื่อง “การประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์”
  โดย นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์   หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์
10:30 – 12:00 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์”
  กิจกรรมที่ 3   กฏการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
  กิจกรรมที่ 4   การหามวลของดาวเคราะห์ด้วยกฏของเคปเลอร์
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์” (ต่อ)
  กิจกรรมที่ 3   กฏการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
  กิจกรรมที่ 4   การหามวลของดาวเคราะห์ด้วยกฏของเคปเลอร์
14:30 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30 น. บรรยายเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์สำหรับการวางแผนการดูดาว”
  โดย นายธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
16:00 – 18:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น. ทดสอบภาคสังเกตการณ์
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
23:30 – 00:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

05:00 – 07:00 น. กิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าช่วงเช้ามืด
ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
07:00 – 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า
08:00 – 08.30 น. ทำแบบทดสอบหลังรับการฝึกอบรม
08:30 – 12:00 น. ทัศนศึกษา สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มูลนิธิโครงการหลวง
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
14:00 – 16:30 น. เดินทางกลับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563

หลักสูตรในการอบรม

        ในการจัดกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นกลาง เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ครูเกิดทักษะการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์เกิดการเรียนรู้ข้อมูลทางดาราศาสตร์ใหม่ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เน้นให้มีการจัดอบรมสัมนาออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ

ภาคบรรยาย  

        ให้ความรู้แก่ครูในหัวข้อที่กำหนด ภาพเคลื่อนไหว ซอฟ์แวร์ทางดาราศาสตร์และข้อมูลใหม่ๆทางด้านดาราศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้ครูสามารสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ และจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์


ภาคปฏิบัติ    

        แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซอฟ์แวร์ดาราศาสตร์ สืบค้นข้อมูลวัตถุท้องฟ้า วางแผนการทำกิจกรรมบรรยายสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ภาคกลางคืน การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์เพื่อประกอบสื่อการสอน การใช้กล้องโทรทรรศน์เพื่อการสังเกตการณ์ และเพื่อประกอบกิจกรรมดูดาวภาคกลางคืน การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ การตั้งกล้องโทรทรรศน์ด้วยตนเอง การหาวัตถุท้องฟ้า การทดลองทำโครงงานดาราศาสตร์ตัวอย่าง ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสรุปอธิปรายผลของแต่ละกลุ่ม


หัวข้อในการอบรม

หน่วยที่ 1
ทรงกลมท้องฟ้า

1

ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ระบบฐานกล้องโทรทรรศน์ ระบบเวลาทางดาราศาสตร์ ลักษณะการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ และดวงอาทิตย์ ระบุตำแหน่งของจุดอิควินอกซ์ จุดโซลติส การระบุขอบเขตกลุ่มดาว กลุ่มดาวจักราศี การเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อได้
 
หน่วยที่ 2
การใช้กล้องโทรทรรศน์และฝึกสังเกตการณ์ท้องฟ้า

2

การหาทิศ การบอกระยะทางเชิงมุม เข้าใจหลักการทำงาน คุณสมบัติ กำลังรวมแสง กำลังการแยกภาพ กำลังขยาย ทางยาวโฟกัส อัตราส่วนทางยาวโฟกัส ขอบเขตของภาพ ระบบฐานยึดกล้องโทรทรรศน์ เลนส์ตา และการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ในระบบต่าง ๆ การปรับระดับฐานยึดกล้องโทรทรรศน์ การทำ Polar Alignment การใช้ Setting Circle การปรับกล้องเล็งและกล้องหลัก และเทคนิคการหาวัตถุท้องฟ้า เช่น  Star Hopping เป็นต้น รวมไปถึงการเลือกซื้อกล้องโทรทรรศน์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 
หน่วยที่  3
การเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์และการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์

3

แนะนำการใช้งานอุปกรณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์อย่างง่าย อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ (Charge-Coupled Device; CCD) อุปกรณ์ถ่ายภาพอย่างง่าย เช่น กล้องเว็ปแคม และกล้องดิจิตอล D-SLR เพื่อถ่ายภาพดาราศาสตร์ในความยาวคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตามนุษย์ โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายถ่ายภาพเก็บข้อมูลเชิงดาราศาสตร์ การถ่ายภาพเพื่อนำไปทำสื่อการสอน การประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์โดย การต่อเส้นแสงดาว ไปจนถึงการถ่ายภาพดาราศาสตร์เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานดาราศาสตร์
 
หน่วยที่ 4
การวางแผนการดูดาว ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ และการสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์

4

ศึกษาและวางแผนการดูดาว ตรวจสอบเวลาการ ขึ้น-ตก ของวัตถุท้องฟ้า เฟสของดวงจันทร์และเวลาขึ้นและตก ทดลองการวางแผนทำกิจกรรมดูดาว เมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ หาวัตถุที่น่าสนใจ คำนึงถึงปัจจัยจ่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดเตรียมกิจกรรมดูดาวอย่างประสบผลสำเร็จ เฟสของดวงจันทร์ ความสว่าง สถานที่ ลมฟ้าอากาศ แสงจากเมือง อายุและพื้นฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อุปกรณ์ วัตถุที่สามารถสังเกตได้ รวมไปถึงแนะนำแหล่งข้อมูลความรู้ทางดาราศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์องค์กร NASA ในส่วนของการการเรียนการสอน , ESA ,ESO ฯลฯ เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนหรือวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
 
หน่วยที่ 5 
การทำโครงงานทางดาราศาสตร์

5

แนะนำแนวทางในการนำไปสู่การเป็นที่ปรึกษา และจัดให้เกิดการทำโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน สาธิต และทดลองการทำโครงงานดาราศาสตร์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง กิจกรรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งขั้นตอนการเก็บข้อมูล การทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตั้งคำถาม และทดสอบสมมติฐานตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ และสาธิตโครงงานดาราศาตร์ ที่เป็นลักษณะทั้งการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูล การทำการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์

เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นกลาง

logo ipst mini   narit logo s astropark icon intanon

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง  ประจำปี 2563

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจในการ พัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมบรรยากาศและ ความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของทางสถาบันฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ เช่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องจัดโครงการเพื่อรองรับบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าและเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติ

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงได้มีการจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลางขึ้น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นที่จัดมาแล้วก่อนหน้านี้ และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดาราศาสตร์ของครูให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง

        สำหรับการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง และการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัย และยุววิจัยในอนาคตต่อไป

 

หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563

กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ขั้นกลาง

ข่าวสาร

-  7 ก.พ. 2563 / ประกาศการคัดเลือกและชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นสูง ปี 2563 

-  28 ม.ค. 2563 / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563

-  1 ธ.ค. 2562 / เปิดรับสมัคร โครรงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563

-  1 ธ.ค. 2562 / ยินดีต้อนรับ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563” 


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

กิจกรรมอบรมภาคบรรยาย : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
กิจกรรมอบรมภาคสังเกตการณ์ : ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ ( กองทัพอากาศ )
  พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตนภพลภูมิสิริ
ที่พัก : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มูลนิธิโครงการหลวง

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 20 มกราคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 28 มกราคม 2563
ยืนยันการเข้าร่วมอบรม : วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
เรียกตัวสำรอง : วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อ (ผู้ยืนยัน) : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

                             

.............คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เพียง 35 ท่าน เท่านั้น.............