ประกาศ

mhesi logo           narit logo s   logo ipst mini

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2564

*********************************************************

          ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ทางดาราศาสตร์และวางแผนการจัดกิจกรรมดูดาวได้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564 ดังแสดงในลำดับรายชื่อประกาศด้านล่าง

          ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับตัวจริง 35 คนแรก ติดต่อ เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมผู้ดูแลโครงการ เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และคณะกรรมการจะดำเนินการเรียกรายชื่อในลำดับสำรองเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่อไป

ผู้ดูและโครงการ : นายธนกฤต สันติคุณาภรต์
โทรศัพท์
: 083-465-1926 หรือ 053-121-268 ต่อ 305 (ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น)

 

รายชื่อตัวจริง 35 คน

(กรุณาโทรติดต่อผู้ประสานงานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564)

 

รายชื่อสำรอง 6 คน

(คณะกรรมการจะเรียกลำดับสำรองหากมีลำดับตัวจริงสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564)

 

                    ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ       

  1. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับตัวจริง 35 ท่านแรก จะต้องติดต่อผู้ดูแลโครงการทางโทรศัพท์เพื่อยืนยัน การเข้าร่วมการอบรม ภายในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-465-1926 (คุณธนกฤต) หรือ 053-121-268 ต่อ 305 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
  2. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับตัวจริง 35 ท่านแรก ไม่โทรยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับสำรองเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่อไป (ลำดับสำรองตามคะแนนคัดเลือก)
  3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564