ประกาศ

logo ipst mini   narit logo s astropark icon

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563

    ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานกล้องโ?รทรรศน์เพื่อสังเกตการณ์วัตถท้องฟ้า สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ทางาดราศาสตร์ และวางแผนการจัดกิจกรรมดูดาวได้ กำหนดจัดกิกจรรมอบรม ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

    บัดนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เพื่อเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อครูที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 35 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

 

ดาวน์โหลด

>> 1.ประกาศผลการคัดเลือกอบรมครูขั้นกลาง 2563

>> 2.โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง 2563

>> 3.กำหนดการ อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง 2563

>> 4.ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรม