สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ขั้นกลาง

จัดโดย : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
ที่อยู่ : 260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-121268 ต่อ 305
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่จัดอบรม : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
วันที่จัดอบรม : 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 35 คน
หมดเขตรับสมัคร : 6 มกราคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือก : 11 มกราคม 2562
ยืนยันเข้าร่วมอบรม : 11 - 14 มกราคม 2562
เรียกตัวสำรอง : 15 - 17 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อ ( ผู้ยืนยัน ) : 18 มกราคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นเป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์
5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือเคยเข้าร่วมการอบรมฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6. มีสภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลางประจำปี 2562 จำนวน 1 ชุด
     ( กรอกใบสมัครโครงการฯ บน Google Form )
2. แบบเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาดไม่เกิน 5 Mb ( อัพรูปบน Google Form ) จำนวน 1 รูป
4. เอกสารประกอบการสมัคร ( แนบไฟล์บน Google Form ) จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้
- สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น
  ( สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นต้น )

***** หมายเหตุ เอกสารหมายเลข 4 จะต้องรวมเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับอยู่ในไฟล์เดียวกัน *****

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วม

step

สำคัญ : หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2562


 หมายเหตุ

1. ทางสถาบันฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
2. ทางสถาบันฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะในระหว่างการกิจกรรมโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลาง ประจำปี 2562 ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลาง ประจำปี 2562 จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ ต่อเมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมอบรมจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น
4. สิทธิ์ในการอบรมนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวเท่านั้น โดยไม่สามารถนำผู้ติดตามไปได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้สมาชิกอื่นหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิแทนกันได้
5. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลางประจำปี 2562 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง www.facebook.com  ( กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์ )


การพิจารณาคัดเลือก

หลังจากหมดเขตรับสมัครแล้ว คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมใบสมัครทั้งหมดเพื่อพิจารณาคัดเลือก     ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35ท่านโดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

            1.   ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรอบรมครู เชิงปฏิบติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

            2. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน

            3. ความสนใจในด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะความสนใจในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์  การสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

            4. ความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน


การประกาศผลการคัดเลือกและการยืนยันการเข้าร่วมอบรม

        คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 35คนและรายชื่อสำรอง จำนวน 5คน ใน วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ทางเว็ปไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง) ที่ลิงค์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง www.facebook.com(เครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์) ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (35ท่านแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563โดยสามารถติดต่อเพื่อยืนยันการเข้ารวมกิจกรรมอบรมได้ที่ โทรศัพท์ 053-121-268ต่อ 305หรือ 083-465-1926 (คุณธนกฤต)ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

        หากไม่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากผู้ผ่านการคัดเลือก (35ท่านแรก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วม คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับรายชื่อสำรอง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่อไป


สิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการอบรม

          1. อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR

- ขาตั้งกล้องถ่ายรูป

- สายลั่นชัตเตอร์

- Memory Card ที่มีความจุมากกว่า 16GB

          2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ( Laptop )

          3. HDD สำหรับเก็บข้อมูลความจุ ไม่น้อยกว่า 80GB

          4. เตรียมเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวมาให้เพียงพอ เนื่องจากยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวเย็นมาก

          ( ใกล้เคียง 0 องศา ) จึงให้เตรียมเครื่องนุ่งห่ม ดังนี้

- เสื้อกันหนาวและกางเกงแบบหนา

- ถุงเท้าและถุงมือแบบหนา

- หมวกกันหนาว

- ผ้าพันคอ

          5. ยาสำหรับโรคประจำตัว ( ถ้ามี )