Thai Robotic Telescope Network

(เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติกของประเทศไทย)

Thai Robotic Telescope Network คือระบบเครือข่ายของกล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติกของประเทศ ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ออกแบบ พัฒนา และทำการติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย รวมทั้งประชาชนที่มีความรักในดาราศาสตร์ ได้มีโอกาสได้ใช้กล้องโทรทรรศน์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งที่บ้านของตนเอง สำหรับการศึกษา การวิจัย หรือแม้กระทั่งการใช้สำหรับสร้างแรงบัลดาลใจให้เยาชนรักในวิชาวิทยาศาสตร์

 image1  

ในการออกแบบและพัฒนา Thai Robotic Telescope Network ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีทางด้าน วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาราศาตร์์ ทัศนศาสตร์ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกันอย่างลงตัว โดยมีรายละเอียดของระบบดังต่อไปนี้

สถานที่ติดตั้ง

  • USA

กล้องโทรทรรศน์

  • 0.7 m

ซอฟท์แวร์ควบคุม

  • AstroNet
  • Internet web browser

ซีซีดี

 

เป้าหมายการให้บริการ

  • นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย
  • ประชาชน

ถึงแม้ระบบ Thai Robotic Telescope Network จะไม่ได้เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบแรกของโลก แต่ก็ถือเป็นระบบที่สร้างก้าวย่างอันสำคัญที่จะเป็นการบูรณาการเอาเทคโนโลยีแขนงต่าง เข้าด้วยกัน และ ยังจะช่วยเป็นการจุดประกายความรักในการคิดค้นเทคโนโลยีให้กับคนไทยรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจในการเป็นนักประดิษฐ์ มากกว่าเป็นเพียงผู้ใช้งานที่คอยตามเทคโนโลยีและตกเป็นทาสของเทคโนโลยีนั้นอยู่แต่ฝ่ายเพียงเดียว