ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทัศนศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ขั้นสูง อาทิ การออกแบบกล้องโทรทรรศน์ ระบบกล้องโทรทรรศน์ถ่ายภาพที่มีกำลังการแยกภาพสูง รวมถึงการพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟที่ใช้ศึกษาสเปกตรัมของวัตถุท้องฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องปฏิบัติการณ์ทางทัศนศาสตร์ประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์สำหรับการคำนวณและสร้างแบบจำลอง และห้องปฏิบัติการณ์สำหรับทำการทดลอง โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการคือ การออกแบบและสร้างกล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัสสำหรับกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ และการวิจัยเรื่องโคโรนากราฟ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบเชิงทัศนศาสตร์ สำหรับนักเรียนนักศึกษา นักวิจัย และวิศวกร ผ่านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนานาชาติเป็นประจำทุกปี โครงการสำคัญๆ ของห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ ได้แก่ อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ (Adaptive Optics and Coronagraph) การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัส (Focal Reducer) การออกแบบและการพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง

optic 02

รูปภาพที่ 1 : ชุดทดลองสำหรับจำลองแสงจากกล้องดูดาวแห่งชาติสำหรับใช้ในการทดลองและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง
ใช้งานร่วมกับกล้องดูดาวแห่งชาติ เช่น อุปกรณ์รับหน้าคลื่น อุปกรณ์ลดระยะโฟกัส หรือเครื่องมือวัดสเปกตรัม

optic 03

รูปที่  2 แผนภาพทางเดินแสงสำหรับ Evanescent Wave Coronagraph (EvWaCo)

image3

รูปที่  3 โครงสร้างสเปกโตรกราฟความละเอียดสูงที่พัฒนากับ U. of Helfordshire, U.K.

optic 09

รูปที่  4 การออกแบบกล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้สังเกตการณ์ดาวเคราะห์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของคนไทยที่จะสามารถสร้างเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ขั้นสูงได้ด้วยตัวเอง และสามารถสร้างและประยุกต์เทคโนโลยีดังกล่าวใช้ในด้านต่างๆ นอกจากงานวิจัยทางดาราศาสตร์ เช่น

  - ทางด้านติดตามมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
  - เทคโนโลยีการสร้างเลเซอร์ 
  - วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมองเห็น 
  - การพัฒนากำลังการแยกภาพของกล้องจุลทรรศน์
  - ทางด้านความมั่นคงและทางทหาร
  - ทางด้านเกษตรกรรม
  - ทางด้านวิจัยทางบรรยากาศโลก
  - สำรวจโลกและอวกาศ โดยเป็น payload ดาวเทียม หรือ ยานอวกาศ

 2. เกิด start-up หรือ spin-off จากเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ด้วยกำลังคนที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ หรือผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. ลดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการนำเข้าเครื่องมือราคาแพงดังกล่าวจากต่างประเทศ

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ ( 5 ปี )

 1. อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ  (Adaptive Optics and Coronagraphy)

 2. การพัฒนาสเปกโตรกราฟ (spectrograph)
  2.1. การพัฒนาสเปกโตรกราฟความละเอียดต่ำ
  2.2. การพัฒนาสเปกโตรกราฟความละเอียดสูง
  2.3. การพัฒนาฟูเรียทรานสฟอร์มสเปกโตรกราฟ Fourier Transform Spectrograph 
 1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศน์ (Telescope instruments)

อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ
การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ
 การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัส การออกแบบและการพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง