ปัจจุบันเครื่องมือทางด้านวิทยาศาตร์ดาราศาสตร์การแพทย์ และวิศวกรรม ถูกพัฒนาให้มีความ แม่นยำในการทำงานในระดับสูงมาก โดยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่สนับสนุนให้เครื่องมือเหล่านั้นมีความแม่นยำ สูงก็คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของการออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงในระดับไมครอน โดยเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการผลักดันให้ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการผลิตทางอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการสร้างผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ให้ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งในการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ 2 ด้านคือ ความสามารถของนักวิจัยและความสามารถของเครื่องมือและเทคโนโลยีดังนั้นสถาบันฯ จึงให้ความสำคัญ อย่างมากในการออกแบบและสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะเป็นการยกระดับ งานวิจัยและวิศวกรรม จากการเป็นผู้ซื้อและพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ให้สามารถเป็นผู้ออกแบบและ สร้างอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ระดับสูงเพื่อผลักดันให้งานวิจัยของสถาบันฯ ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง เพื่อใช้เป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาประดิษฐ์อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและมีความแม่นยำสูง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้ได้รับการยอมในระดับโลก และห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังมีความสามารถสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในการออกแบบและผลิต ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ออกแบบผลิตสินค้าทางด้านเทคโนโลยีออกสู่ตลาดโลก

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการดังกล่าวมีดังนี้

  • สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 35 ไมครอน (ในอีก 2 ปีข้างหน้า จะสามาถลดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 30 ไมครอน)
  • สามารถออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงทางวิศวกรรมของชิ้นงาน (Part or Assembly) เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพของชิ้นงาน ช่วยปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน ก่อนการผลิตจริง
  • มีเครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) สำหรับใช้วัดชิ้นงานและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
  • มีระบบการจัดการเอกสารของชิ้นงาน เช่น part number, drawing number เป็นต้น
  • สามารถทำการ finishing ชิ้นงานได้หลายเทคนิค เช่น aluminum anodizing, power coating เป็นต้น

01   02  03

เครื่องกลึงและเครื่องมิลลิ่ง CNC ความละเอียดสูง

04  05  06 

ออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงทางวิศวกรรมของชิ้นงาน (Part or Assembly) เพื่อช่วยในการ
ประเมินคุณภาพของชิ้นงาน ช่วยปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน ก่อนการผลิตจริง

07   08


เครื่องวัด CMM (Coordinate Measuring Machine) สำหรับใช้วัดชิ้นงาน

และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ความละเอียดในการวัด 0.5 ไมครอน

09   10
 
Laser marking ใช้สำหรับพิมพ์ serial tracking number บนชิ้นงาน
โลหะทุกชนิดเป็นระบบการจัดการเอกสารของชิ้นงาน

11   12

เครื่องเชื่อมอลูมิเนียมสำหรับงานเชื่อมคุณภาพสูง