ศักยภาพของห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

        เป็นศูนย์ประมวลผล ที่มีความเร็วสูงในคำนวณ การจัดการและเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และเช่ือมโยงกับ National e-Science ของประเทศไทย และจากต่างประเทศ โดยมีหน่วยความจำ จำนวน 496 cores ประมวลผล ( มีขีด ความสามารถ Rpeak รวมประมาณ 22 เทอระฟล็อปส์ ) หน่วยความจำหลัก 2 เทระไบต์ ความเร็วระบบสื่อสารภายในคลัสเตอร์ อยู่ที่ 56 กิกะบิตต่อวินาที มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลระบบ Lustre filesystem ซึ่งมีขนาดความจุประมาณ 90 เทอระไบต์

astro hpc 1


เทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการ

ให้บริการในการประมวลผลข้อมูล
ที่ต้องการความเร็วสูง
หรือข้อมูลที่มีลักษณะ Big data
 astro hpc 2
   
ให้บริการศูนย์ข้อมูลดาราศาสตร์แห่งชาติ
เป็นระบบฐานข้อมูลดาราศาสตร์ สามารถ
สืบค้นข้อมูลดาราศาสตร์ย้อนหลัง
และปัจจุบันจากฐานข้อมูลทั่วโลก
 astro hpc 3

ประโยชน์

[ 1 ] สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือในงานวิจัย
- ข้อมูลงานวิจัยที่มีปริมาณมาก และต้องการความรวดเร็วในการประมวลผล
- การสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก

[ 2 ] พัฒนาศักยภาพกำลังคน
เป็นแหล่งพัฒนาวิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาด้านซอฟต์แวร์, ระบบจัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ( Big Data ) หรือความซับซ้อนสูง ( Highly complex data ) , คิดค้นพัฒนา อัลกอริธึม , การสร้างแบบจำลอง ( modelling and simulations ) , Machine Learning เพื่อเป็นกำลังสำคัญของ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ

[ 3 ] การต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ที่เก่ียวข้องกับท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคนิคเฉพาะทางในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)


  เครื่องมือหลักที่สำคัญที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ  

astro hpc 4

astro hpc 5


ผลงานที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการในช่วงที่ผ่านมา

    ลำดับ    รายชื่อผลงาน รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์


ระบบการลงทะเบียนใช้งาน และ การส่ง proposal

เพื่อขอใช้งาน กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร
ที่หอดูดาวแห่งชาติ
http://chalawan.narit.or.th/ tno_tac/index.php )  

- การส่ง proposal เพื่อขอใช้งาน กล้องโทรทรรศน์
2.4 เมตร ที่หอดูดาว แห่งชาติ
- ใช้ลงทะเบียนผู้ใช้กล้อง 2.4 เมตร
- ฐานข้อมูลงานวิจัย ผู้ใช้และคำขอใช้กล้อง 2.4 เมตร
 2

ระบบการลงทะเบียนใช้งานและให้ ข้อมูลสำหรับการ
ใช้งานของระบบ Chalawan HPC ของสถาบัน
http://chalawan.narit.or.th/ home )

 

- การส่ง proposal เพื่อขอใช้งานระบบ Chalawan HPC
- ใช้ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบ Chalawan HPC
- ฐานข้อมูลงานวิจัย ผู้ใช้และคำขอใช้ระบบ Chalawan HPC
- สำหรับผู้ใช้งาน monitor ดูสภาวะการ ใช้งานของระบบเพื่อ
วางแผนการใช้งานได้ อย่างเหมาะสม

3

ระบบ Prototype Science Data Archive สำหรับ
หอดูดาวแห่ง ชาติและกล้องโทรทรรศน์
ทางไกล PROMPT
- สำหรับผู้ใช้งานระบบกล้องโทรทรรศน์ ของ สดร. เรียกสืบค้นข้อมูล เพื่อนำข้อมูล ไปใช้ในงานวิจัยต่อไป
- สำหรับผู้ดูแลระบบในการใช้เก็บสถิติ การใช้ระบบกล้องโทรทรรศน์และวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้
- กำลังได้รับการพัฒนาจาก prototype ต่อเนื่องกับทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores

4


ระบบการสร้าง event งานประชุม เก็บบันทึกเอกสาร
งานประชุมรวม ไปถึงการจัดฝึกอบรม
และระบบลง ทะเบียนแบบ indico 
สำหรับสดร.
https://indico.narit.or.th )

- ใช้สร้าง event งานประชุม เก็บบันทึก เอกสารงานประชุมรวมไปถึงการจัด ฝึกอบรมและระบบลงทะเบียน
- ใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ

5


ผลงานวิจัยต่างๆ ที่ตีพิมพ์โดยใช้ ระบบ HPC ของสถาบันฯ

 
6


นักศึกษาระบบปริญญาโท และตรี ที่ใช้ระบบ HPC ในการทำงานวิจัย เพื่อสำเร็จการศึกษา