โครงการอัพเกรดกล้อง 2.4 เมตร นี้ได้มีการจัดทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาชิ้นส่วนอะไหล่ของกล้อง 2.4 เมตร ที่เริ่มไม่มีวางขายในท้องตลาด และช่วยพัฒนาศักยภาพของกล้อง 2.4 เมตรให้สามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้โครงการได้พัฒนามาถึงขั้นผลิตชิ้นส่วนของระบบจำลองของกล้อง 2.4 เมตร 

        โดยระบบจำลองนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบการเคลื่อนที่ของระบบควบคุมก่อนการนำระบบควบคุมดังกล่าวนี้ไปเชื่อมต่อกับกล้อง 2.4 เมตรจริง  เพราะเนื่องจากการเชื่อมต่อกับระบบกล้อง 2.4 เมตรจริง โดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากกล้อง 2.4 เมตรมีขนาดใหญ่และระบบขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ที่มีกำลังสูง ซึ่งถ้าหากทำงานผิดพลาดอาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิ้นได้ ดังนั้นการทดลองระบบขับเคลื่อนกล้อง 2.4 เมตรกับระบบจำลองนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

        ระบบจำลองของกล้อง 2.4 เมตรนี้ จะมีการทำงานที่เหมือนกับกล้อง 2.4 เมตรทุกประการ ยกเว้นแต่จะมีขนาดเล็กกว่า ทั้งรูปร่าง มอเตอร์ สายสัญญาณ แต่ระบบขับเคลื่อนจะเหมือนกันทุกประการและนอกจากนั้นโครงการนี้ยังอยู่ภายใต้โครงการ Newton Fund ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ซึ่งสถานะของโครงการในขณะนี้คือกำลังผลิตชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของระบบจำลอง

mac pic 1

ภาพที่ 1 ระบบกล้องจำลองเพื่อใช้ทดสอบการขับเคลื่อนก่อนการนำไปทดสอบจริง 1 แกน

mac pic 2

ภาพที่ 2 Encoder ความละเอียด 24 ล้านขีดต่อรอบ

        โดยระบบนี้มีนายภัทร ชัยสวัสดิ เป็นผู้ออกแบบระบบเชิงกลและระบบอีเล็กทรอนิกส์, ดร.พีรพงศ์  ต่อฑีฆะ เป็นผู้ออกแบบสมการควบคุม, นายกฤษฎา  ปาลี เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรโตคอลเชื่อมต่อระหว่างงานควบคุมทางดาราศาตร์กับงานควบคุมอุปกรณ์ และนายภวัต   ประสิทธิ์ เป็นผู้พัฒนาระบบควบคุมระดับล่างสำหรับเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์

mac pic 3

ภาพที่ 3 NARIT First High resolution Telescope Mount System with 14 Inch Telescope

 

พัฒนาโดย : ภควัต ประสิทธิ์
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม