ระบบขับเคลื่อนกล้อง 2.4 เมตร เดิมทีใช้การควบคุมผ่าน Interface ของบริษัท EOS ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อวิศวกรเป็นผู้ใช้งาน

ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานปกติใช้งานเป็นระยะเวลานานจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน จึงอาจจะทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดและเสียเวลาในการแก้ไข ดังนั้นทางหน่วยงานจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ออกแบบระบบ Interface โดยเน้นการใช้ภาพเป็นสื่อสัญลักษณ์บอกเหตุการที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งทำให้มองเห็นได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายมากกว่าการอ่านตัวหนังสือและตัวเลข

        ระบบนี้ประกอบด้วยนายปฐมพงษ์  บัติปัน เป็นผู้ออกแบบจัดวาง User Interface และเขียนระบบควบคุม  และนายภควัต   ประสิทธิ์ เป็นผู้เขียนระบบเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกล้อง 2.4 เมตรและออกแบบ User Interface

mac pic 4

ภาพที่ 4 ระบบตวบคุมกล้อง 2.4 เมตรที่ออกแบบใหม่

 

พัฒนาโดย : ภควัต ประสิทธิ์
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม