TRT Station Controller Version 1 and 2 เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในหอดูดาวทั้งหมด เช่น กล้องโทรทรรศน์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ โดม ไฟส่องสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รายงานสภาพอากาศ เป็นต้น

โดยระบบนี้จะส่งข้อมูลจากสถานีทั้งหมดมายังเครืองแม่ข่ายในประเทศไทย และรายการต่อมายังเว็บไซด์สำหรับวิศวกรผู้ควบคุมระบบ หรือผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งระบบนี้นอกจากจะรายงานสถานะมาให้ผู้ใช้กลุ่มดังกล่าวแล้ว ระบบนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสั่งงานแบบอัตตโนมัติ ที่ผู้ใช้งานระบบไม่จำเป็นต้องควบคุมด้วยมือ

และระบบนี้ยังเป็นระบบพื้นฐานของการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ ๆ ให้กับหอดูดาวควบคุมระยะไกลที่ทางหน่วยงานกำลังพัฒนาอยู่อีกด้วย โดยมีนายรุ่งฤทธิ์  อนุตรวิรามกุล เป็นผู้พัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ และนายภควัต   ประสิทธิ์เป็นผู้พัฒนาการสั่งงานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ

mac pic 5

ภาพที่ 5 ระบบควบคุมหอดูดาวระยะไกล Version 1 และ 2

 

พัฒนาโดย : ภควัต ประสิทธิ์
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม