ในงานทางด้านดาราศาสตร์ นอกจากกล้องดูดาวแล้ว ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ สำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์  อย่างเช่น CCD เป็นต้นฯ ทางศูนย์ปฏิบัติการยังมีหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

mac sj sci 1  mac sj sci 2  mac sj sci 3

ภาพ อุปกรณ์ถ่ายภาพ CCD มีอาการเมื่อถ่ายภาพ
มีนอย์ดเกิดขึ้นมาก ซึ่งเกิดจากพัดลม
ระบายความร้อนไม่ทำงาน

ภาพ ทำการเปลี่ยน พัดลมให้กับ CCD ภาพ Filter wheel ไม่ทำงาน ไม่สามารถสลับ
เปลี่ยน Filter ได้
mac sj sci 4  mac sj sci 5  mac sj sci 6

ภาพ สาเหตุเกิดจาก ตัวแผ่น Filter wheel

ขูดกับตัวเซ็นเซอร์

ภาพ อุปกรณ์ถ่ายภาพ CCD มีอาการชัตเตอร์
ปิดไม่ได้ ชัตเตอร์ค้างตลอดเวลา
ภาพ ตรวจสอบการทำงานของ ชัตเตอร์
mac sj sci 7  mac sj sci 8   

ภาพ ชุด CCD ของกล้องถ่ายภาพท้องฟ้า

All Sky ( Sbig )

ภาพ บอร์ดควบคุมฐานกล้องดูดาว
ขนาด 0.5 เมตร
 

 

พัฒนาโดย : สุจินโณ กัณธรรม
นายช่างเทคนิค , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม