เนื่องจากกล้อง MRES นั้นไม่สามารถติดต่อค่ากับกล้องของหอดูดาวแห่งชาติได้ จึงจะไม่สามารถรับค่า RA, DEC, Azimute, Alititude ของตัวกล้องได้

mac dev mres 1 mac dev mres 2

ภาพ แสดงการทำงานเมื่อไฟล์ของกล้อง MRES ได้รับค่า RA, DEC จากล้องหอดูดาวแห่งชาติแล้ว

 

 

พัฒนาโดย : รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล
วิศวกร , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม