คำรับรองการปฏิบัติงาน

คำรับรองการปฏิบัติงาน 2567
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2566
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2565
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2565
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2564
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2564
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2563
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2563
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2562
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2562
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2561
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2561
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2560
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2560
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2559
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2559
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2558
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2558
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2557
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2557
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2556
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2555
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2555
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2554
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2554