คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2554