คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2555