คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2556