คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2557