คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2558