คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2559