คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2560