คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2561