คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2562