คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2565