บันทึกความเข้าใจภาคีความร่วมมืออวกาศไทย

tsc 2 01

พิธีลงนาม MOU TSC วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสุโกศล