รายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละภาคี TSC

ผู้ประสานงานของหน่วยงานภายใต้ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (TSC)

 No.  หน่วยงาน ชื่อสกุล ตำแหน่ง email telephone
1   สทอภ.  นายลิขิต วรานนท์  หัวหน้าวิศวกร โครงการ THEOS-2A  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     ดร. สุวัฒน์ ศรีเศวต  นักวิจัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  098-279-7107
2   สดร.  ดร. ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์  ผอ กลุ่มงานสนับสนุนบัณฑิตศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  084-611-5596
     นายพงศกร มีมาก  วิศวกรและผู้ช่วยผู้จัดการดาวเทียม TSC-1  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3   สซ.  นายสำเริง ด้วงนิล  รองผู้อำนวยการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  086-872-7552
4   สนช.  ดร.นิมิต  นิพัทธ์ธรรมกุล  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 089-414-7411
5   มทส.  ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ    คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     รศ. ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0-4422-4319 ต่อ 4141 
6   มจพ.  ดร.พงศธร สายสุจริต  รก ผอ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  087-510-7711
7   สจล.  ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น   คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  02-326-4290
     ผศ.ดร.พัชรินทร์ คําสิงห์  ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
8   มก.  รศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม   อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     คุณ พีรพล พรหมพิทักษ์พร  นักวิจัย สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  083-832-4411
9   มอ.  ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ  ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ  รก.ผอ.สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  086-498-2343
10   มม.  Dr. David Ruffolo  ศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  081-403-8113
11   สวทช.  คุณณัฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร  ที่ปรึกษาอาวุโส  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   084-422-9688
12   สทน.  รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ  ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  02-401-9889 ต่อ 1115
13   จก.ทสอ.กห.   พ.ท.หญิง สุนิสา  สุวรรณสกนธ์   พ.ท.หญิง ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
14   จุฬาฯ  ผศ.ดร.สุคคเณศ ตุงคะสมิต  อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.