พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์

"หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา"

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา×