พิธีเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ่

“อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” อย่างเป็นทางการ ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม
ภาพพิธีเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร××