งานวิจัย

การศึกษาวิจัยผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อโลกและสิ่งมีชีวิต

การศึกษาวิจัยผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อโลกและสิ่งมีชีวิต
        เป็นการศึกษาผลกระทบจากวัตถุใกล้โลกที่มีต้นกำเนิดจากอวกาศ อาทิ อุกกาบาต, ดาวหาง, ดาวตก รวมถึงรังสีและอนุภาคที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ หรือปรากฏการณ์อื่นๆ ในเอกภพ ที่มีผลกระทบต่อสภาพอวกาศใกล้โลก ชั้นบรรยากาศของโลกชั้นบนและชั้นล่าง รวมถึงดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก อาทิ การก่อตัวของกลุ่มเมฆ, การเปลี่ยนแปลงของระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศ, การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

 

research photo 1 research photo 2

ผลกระทบจาก space weather ( ภาพจาก NASA )ปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้


research photo 3 research photo 4 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

วัตถุใกล้โลก

ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่ง

1. Dr. Ronald  Macatangay

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)

2. ดร.วนิสา สุรพิพิธ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. มหาวิทยาลัยพะเยา
 4. University of Cambridge ( U.K. )

การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์พิเศษของเอกภพ

การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์พิเศษของเอกภพ

        เป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงกลไกการระเบิดและแผ่รังสีแกมม่า สัญญาณวิทยุจากแหล่งต่างๆ ในอวกาศ, ดาวคู่, ดาวแปรแสง, พัลซาร์ เมเซอร์ รวมถึงการกำเนิดลัวิวัฒนาการของดวงดาว เป็นต้น

research photo 5 research photo 6
 
พัลซาร์


เมเซอร์

research photo 7 research photo 8

ดาวแปรแสง ( Cataclysmic Variables )


ดาวคู่แบบแตะกัน

research photo 9 research photo 10

การเกิดคลื่นกลกระเพื่อม (acoustic) ภายในดาวฤกษ์


การกำเนิดดาว


ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1) Dr. Irawati Puji

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)

2) ดร. พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) ดร.กิติยานี  อาษานอก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4) ดร.นหทัย  ตนะกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5) ดร.ชุติพงศ์  สุวรรณจักร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) ดร.ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7) Dr. Ram Kesh Yadav

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8) Dr. Koichiro  Sugiyama

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10) Dr. Evgenii Semenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11) ดร. ผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12) Dr. Zhongtao Han

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล

การศึกษาวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล

        เป็นการพัฒนาเทคนิคในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล ศึกษาการเกิดและวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์ การค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกซึ่งในอยู่ในเขตที่มีสภาวะเอื้อต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ที่โคจรรอบๆ ดาวฤกษ์ของดาวเคราะห์นั้น

research photo 11 research photo 12


ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลและชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล

research photo 13

การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก Astrobiology

 ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1) ดร. ศุภชัย อาวิพันธุ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)

2) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) ดร.ศิรินทร์รัตน์  สิทธาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาวิจัยวิวัฒนาการของเอกภพ

การศึกษาวิจัยวิวัฒนาการของเอกภพ

       ศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลังเพื่อเข้าใจการกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล๊กซี่ในเอกภพยุคเริ่มแรก การค้นหาและทำความเข้าพัลซาร์ และ การเข้าใจสสารมืด พลังงานมืด หลุมดำ และโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพ

research photo 14  research photo 15

วิวัฒนาการของเอกภพ


หลุมดำ

research photo 16  research photo 17

Active Galactic Nuclei (AGN)

Cosmic Microwave Background (CMB)

ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1)     ดร.อภิมุข  วัชรางกูร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

( ผู้ประสานงาน )

2)     ดร.อุเทน แสวงวิทย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3)     ดร.ศิรประภา สรรพอาษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ด้านการวิจัย

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการวิจัยและค้นคว้าด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นการวิจัยค้นคว้าทางด้านฟิสิกส์และองค์ประกอบของเทหวัตถุต่างๆ เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ กาแล๊กซี่ รวมถึง เอกภพ ซึ่งถือว่าเป็นการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือเรียกว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ โดยสภาบันได้แบ่งกรอบการวิจัยไว้ 4 ด้านคือ

สรุปโครงการวิจัย 2561

ลำดับที่ ชื่อโครงการ Principle Investigator
1 Asteroseismology Dr. David Mkrtichian
2 Exoplanets Dr. David Mkrtichian
3 NARIT Optical Laboratory Development Dr. Christophe Buisset
4 Fourier Transform Spectrograph Dr. Christophe Buisset
5 การประยุกต์ใช้พีชคณิตตัวดำเนินการกับปรากฏการณ์ทางควอนตัมในฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ดร.อภิมุข  วัชรางกูร
6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนของปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้ที่โลกและดาวพฤหัสบดี ผศ.ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร
7 Cosmic Rays, Atmospheric Ionization, and Clouds Prof. Dr. David Ruffolo
8 Design and development of optical systems for Thai National Radio Telescope นายแดน สิงห์วงค์
9 การค้นหาสัญญาณคลื่นวิทยุความเร็วสูงจากข้อมูลการค้นหาพัลซ่าร์โดยกล้องดาราศาสตร์วิทยุพาร์คส์และกรีนแบงค์ ดร.ศิรประภา  สรรพอาษา
10 การค้นพบพัลซ่าร์ระดับมิลลิวินาทีในวัตถุที่ไม่ทราบแหล่งกำเนิดจากกล้องดาราศาสตร์รังสีแกมม่าเฟอร์มีโดยใช้กล้องดาราศาสตร์วิทยุกรีนแบงค์ ดร.ศิรประภา  สรรพอาษา
11 Investigating Regional High Impact Climatic Events (RHICEs) in Thailand and South/Southeast Asia (iRHICE-South/Southeast Asia) Dr. Ronald  Macatangay 
12 บรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบ ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์
13 คุณลักษณะการแผ่รังสีพัลซาร์ J1023+0038 ดร.พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย
14 พัฒนาระบบประมวลสัญญาณพัลซาร์ ดร.พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย
15 การเปลี่ยนโหมดพัลซาร์ในช่วงคลื่นวิทยุ (ระยะที 4) ดร.พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย
16 Compact Evolved Binaries with Exoplanets Dr. Puji Irawati
17 การศึกษาสนามแม่เหล็กในบริเวณเกิดดาวใหม่ทางซีกท้องฟ้าใต้ (ระยะที่ 3) ดร.กิติยานี  อาษานอก 
18 การสังเกตการณ์และการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีของเมเซอร์ ในบริเวณเกิดดาวในท้องฟ้าซีกเหนือ (ระยะที่ 1)  ดร.กิติยานี  อาษานอก 
19 การศึกษาการแปรสัญญาณเมเซอร์น้ำ ในบริเวณเกิดดาว W49N (ระยะที่ 2) ดร.กิติยานี  อาษานอก 
20 Galactic Infrared Bubbles (GIRB) Dr. Ram Kesh Yadav
21 The O’Connell Effect on Contact Binaries Dr. Xiao,  Zhou
22 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและเครื่องมือสำหรับค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
23 วิวัฒนาการของดาราจักรกัมมันต์และเควซาร์ ดร.อุเทน   แสวงวิทย์
24 จักรวาลวิทยาสังเกตการณ์ด้วยหลากสาร ดร.อุเทน   แสวงวิทย์
25 การศึกษาหาแนวทางการวิจัยสสารมืดด้วยหมู่กล้องโทรทรรศน์เชเรนคอฟ อ.ดร. มณีเนตร เวชกามา
26 การสำรวจตามแนวเส้นละติจูด อ.ดร. วราภรณ์ นันทิยกุล
27 การหาลำดับเบสของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ 16S อาร์อาร์เอนเอในแหล่งน้ำพุร้อนที่คล้ายคลึงกับ สภาพแวดล้อมในอดีตของดาวเคราะห์หินด้วยวิธีเน็กซ์เจเนอเรชัน ผศ.ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา
28 RR Lyrae variable stars in the Milky Way globular clusters ดร.นหทัย  ตนะกุล
29 Probing the Peak of Galaxy Assembly with the Jansky VLA, ALMA, and James Webb Space Telescope อ.ดร. วิภู รุโจปการ

บุคคลากรงานวิจัย

นักวิจัย

ลำดับ 

นักวิจัย

ตำแหน่ง

1

ดร.อุเทน   แสวงวิทย์

นักวิจัยชำนาญการ

2

Dr. Christophe  Buisset 

นักวิจัยชำนาญการ

3

ดร.กิติยานี  อาษานอก

นักวิจัยชำนาญการ

4

ดร.พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย

นักวิจัยชำนาญการ

5

ดร.วนิสา สุรพิพิธ

นักวิจัยชำนาญการ

6

Dr. PUJI  IRAWATI

นักวิจัย

7

ดร.ศิรประภา  สรรพอาษา

นักวิจัย

8

ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์

นักวิจัย

9

ดร.อภิมุข  วัชรางกูร

นักวิจัย

10

ดร.นหทัย  ตนะกุล

นักวิจัย

11

Dr. Ronald  Macatangay

นักวิจัย

12

ดร.ชุติพงศ์  สุวรรณจักร

นักวิจัย

13

ดร.ศิรินทร์รัตน์  สิทธาจารย์

นักวิจัย

14

Dr. Ram Kesh Yadav

นักวิจัย

15

ดร.ชนิสา  กาญจนสกุล

นักวิจัย

16

Dr. David Mkrtichian

ผู้เชี่ยวชาญ

17

Dr. Zhou Xiao 

นักวิจัยเยี่ยมเยียน

18

Dr. Koichiro  Sugiyama

นักวิจัยเยี่ยมเยียน

19

Dr. Raman  Solanki 

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

20

Dr. Nibedita  Kalita

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

21

Dr. Evgenii Semenko

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

 


ผู้ช่วยนักวิจัย

ลำดับ 
นักวิจัย
ตำแหน่ง

1

นายอิทธิพัฒน์   พรหมนรกิจ

ผู้ช่วยนักวิจัย

2

นางสาววิชวรรณ  สกุลสุพิชญ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

3

นายติณณ์  ทองมีอาคม

ผู้ช่วยนักวิจัย

4

นางสาวเขมษินันท์  กุลศรีวิวัฒน์

ผู้ช่วยนักวิจัย

5

นายพงษ์พิจิตร  ชวนรักษาสัตย์

ผู้ช่วยนักวิจัย

6

นางสาวณัฎฐพร  ทูลแสงงาม

ผู้ช่วยนักวิจัย

7

นายอำนาจ   สุคม

ผู้ช่วยนักวิจัย

8

นางสาวชนมน  กิมขาว

ผู้ช่วยนักวิจัย

9

นายอดิเทพ กวินกิจ

ผู้ช่วยนักวิจัย

10

นางสาวจันทิรา บุญศรี

ผู้ช่วยนักวิจัย

11

นายอรรถสิทธิ์  ภาคำ

ผู้ช่วยนักวิจัย

12

นายวีระพจน์  วนะจะเริน

ผู้ช่วยนักวิจัย

13

นางสาวจิตสุภา  แพน้อย

ผู้ช่วยนักวิจัย

14

นางสาวณัฐิดา  สมานโสร

ผู้ช่วยนักวิจัย

15

นางสาวกฤติยา  พงค์สุภา

ผู้ช่วยนักวิจัย

16

นายคุณากร  จันทร

ผู้ช่วยนักวิจัย

17

นายชัยพร  ศุกลพันธ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

 

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทัศนศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ขั้นสูง อาทิ การออกแบบกล้องโทรทรรศน์ ระบบกล้องโทรทรรศน์ถ่ายภาพที่มีกำลังการขยายภาพสูง รวมถึงการพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟที่ใช้ศึกษาสเปกตรัมของวัตถุท้องฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องปฏิบัติการณ์เทคโนโลยีทัศนศาสตร์ประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์สำหรับการคำนวณและสร้างแบบจำลอง และห้องปฏิบัติการณ์สำหรับทำการทดลอง โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการคือ การออกแบบและสร้างกล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัสสำหรับกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ และการวิจัยเรื่องโคโรนากราฟ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบเชิงทัศนศาสตร์ สำหรับนักเรียนนักศึกษา นักวิจัย และวิศวกร ผ่านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนานาชาติเป็นประจำทุกปี โครงการสำคัญๆ ของห้องปฏิบัติเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ ได้แก่ อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ (Adaptive Optics and Coronagraph) การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัส  การออกแบบและการพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง

 optic 02         แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ ( 5 ปี)
 1. อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ (Adaptive Optics and Coronagraphy)
 2. การพัฒนาสเปกโตรกราฟ (spectrograph)
  • การพัฒนาสเปกโตรกราฟความละเอียดต่ำ
  • การพัฒนาสเปกโตรกราฟความละเอียดสูง
  • การพัฒนาฟูเรียทรานสฟอร์มสเปกโตรกราฟ Fourier Transform Spectrograph
 3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศน์ (Telescope instruments)
  • การออกแบบและการพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง
  • การออกแบบและพัฒนากล้องรับแสงโฟกัสจากกระจกสะท้อนหลักของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร

รูปที่ 1 ชุดทดลองสำหรับจำลองแสงจากกล้องดูดาวแห่งชาติสำหรับใช้ในการทดลองและพัฒนาอุปกรณ์
เพื่อติดตั้งใช้งานร่วมกับกล้องดูดาวแห่งชาติ เช่น อุปกรณ์รับหน้าคลื่น อุปกรณ์ลดระยะโฟกัส หรือเครื่องมือวัดสเปกตรัม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของคนไทยที่จะสามารถสร้างเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ขั้นสูงได้ด้วยตัวเอง และสามารถสร้างและประยุกต์เทคโนโลยีดังกล่าวใช้ในด้านต่างๆ นอกจากงานวิจัยทางดาราศาสตร์ เช่น
   • ทางด้านติดตามมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีการสร้างเลเซอร์
   • วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมองเห็น
   • การพัฒนากำลังการแยกภาพของกล้องจุลทรรศน์
   • ทางด้านความมั่นคงและทางทหาร
   • ทางด้านเกษตรกรรม
   • ทางด้านวิจัยทางบรรยากาศโลก
   • สำรวจโลกและอวกาศ โดยเป็น payload ดาวเทียม หรือ ยานอวกาศ
  1. เกิด start-up หรือ spin-off จากเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ด้วยกำลังคนที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ หรือผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  2. ลดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการนำเข้าเครื่องมือราคาแพงดังกล่าวจากต่างประเทศ

optic 03

รูปที่  2 แผนภาพทางเดินแสงสำหรับ Evanescent Wave Coronagraph (EvWaCo)

image3

รูปที่  3 โครงสร้างสเปกโตรกราฟความละเอียดสูงที่พัฒนากับ U. of Helfordshire, U.K.

optic 09

รูปที่  4 การออกแบบกล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้สังเกตการณ์ดาวเคราะห์

Publication 2018

Rebassa-Mansergas, A.; Ren, J. J.; Irawati, P.; García-Berro, E.; Parsons, S. G.; Schreiber, M. R.; Gänsicke, B. T.; Rodríguez-Gil, P.; Liu, X.; Manser, C.; and 11 coauthors, “The white dwarf binary pathways survey - II. Radial velocities of 1453 FGK stars with white dwarf companions from LAMOST DR 4”, (2017MNRAS.472.4193R)

Richichi, A.; Tasuya, O.; Irawati, P.; Yadav, R. K., “Further Lunar Occultations from the 2.4 m Thai National Telescope”, The Astronomical Journal (2017AJ....154..215R)

Petroff, E., Burke-Spolaor, S., Keane, (…), Jaroenjittichai, P., et al., “A polarized fast radio burst at low Galactic latitude”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 469(4), pp. 4465-4482, 2017

Hardy, L. K., Dhillon, V. S., Spitler, L. G., (…), Jaroenjittichai, P., et al., “A search for optical bursts from the repeating fast radio burst FRB 121102”,       Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 472, issue 3, pp. 2800-2807, 2017

Bhandari, S., Keane, E. F., Barr, E. D., (…), Jaroenjittichai, P., et al., “The SUrvey for Pulsars and Extragalactic Radio Bursts II: New FRB discoveries and their follow-up”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, accepted, 2017

Hui-Gen Liu, (…), Supachai Awiphan, et. al., “Searching for the Transit of the Earth-mass Exoplanet Proxima Centauri b in Antarctica: Preliminary Result”, The Astronomical Journal, 2018 155, 12

Guo, Zhen; ....; Yadav, R. K. et al., “Star-disk interactions in multi-band photometric monitoring of the classical T Tauri star GI Tau”, 2017, ApJ (arXiv:1711.08652) Astrophysical Journal

Barro et al. (including Rujopakarn), “Spatially resolved kinematics in the central 1 kpc of a compact star-forming galaxy at z=2.3 from ALMA CO observations”,The Astrophysical Journal Letter, 851, 40

Ueda et al. (including Rujopakarn), “ALMA Twenty-six arcmin^2 Survey of GOODS-S at One-millimeter (ASAGAO): X-ray AGN Properties of Millimeter-Selected Galaxies”, The Astrophysical Journal (accepted)

Rujopakarn et al., “Cospatial Star Formation and Supermassive Black Hole Growth in z ~ 3 Galaxies: Evidence for in-situ Co-evolution”, The Astrophysical Journal Letters (accepted)

McLure et al. (including Rujopakarn), “Dust attenuation in 2<z<3 star-forming galaxies from deep ALMA observations of the Hubble Ultra Deep Field”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society  (accepted)

Savanevych, V. E.; (…); Mkrtichian, D. E.; et. al., “A method of immediate detection of objects with a near-zero apparent motion in series of CCD-frames”, Astronomy & Astrophysics, Volume 609, id.A54, 11 pp

Jeong, G.; Lee, (…); Mkrtichian, D , “Detection of planet candidates around K giants. HD 40956, HD 111591, and HD 113996  .”, Astronomy & Astrophysics Volume 610, A3, February 2018 

Hatzes, A. P.; (…); Mkrtichian, D.; et. al., “The Radial Velocity Variability of the K-giant γ Draconis: Stellar Variability Masquerading as a Planet”, The Astronomical Journal, Volume 155, Issue 3, article id. 120, 11 pp. (2018).

Mkrtichian, D. E.; Lehmann, H.; Rodríguez, E.; Olson, E. et al., “The eclipsing binary star RZ Cas: accretion-driven variability of the multimode oscillation spectrum”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 475, Issue 4, p.4745

Srivastava, Rohit, and Sherin Hassan Bran, “Impact of dynamical and microphysical schemes on black carbon prediction in a regional climate model over India”, Environmental Science and Pollution Research (2018): 1-12

Ashish Kumar, Narendra Singha, Anshumali, Raman Solanki , “Evaluation and utilization of MODIS and CALIPSO aerosol retrievals over a complex terrain in Himalaya”, Remote Sensing of Environment 206 (2018) 139–155

 1. H. Fan, (…), Utane Sawangwit, et. al., “Optical Photometric Monitoring for 3C 66A during 1996–2009 and Its Periodicity Analysis”, The Astronomical Journal, Volume 155, Number 2: 90

Sherin Hassan Bran, Subin Jose, Rohit Srivastava, “Investigation of optical and radiative properties of aerosols during an intense dust storm: A regional climate modeling approach”, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 168 (2018) 21–31

Ronald Macatangay, Gerry Bagtasa, Thiranan Sonkaew, “Non-chemistry coupled PM10 modeling in Chiang Mai City, Northern Thailand: A fast operational approach for aerosol forecasts”, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 901 (2017) 012037

Jaroenjittichai, P., Punyawarin, S., Singwong, D., (...), Soonthornthum, B., Kramer, B., “Radio Frequency Interference Site Survey for Thai Radio Telescopes”, IOP Conf. Series : Journal of Physics: Conference Series 901(1), 012062, 2017

Nahathai et al, “RR Lyrae variables in M31 and it's satellites: an analysis of the galaxy’s population”, MNRAS, V 478, No. 4, p 4590-4601

Rujopakarn W. et al.,  “Revolutionizing our understanding of AGN feedback and it's importance to Galaxy Evolution in the Era of the next generation very large array”, ApJ, 2018; 859,23

Rujopakarn W. et al., “ALMA 26 Arcmin2 Survey of GOODS-S at One Millimeter (ASAGAO): Average Morphology of High-z Dusty Star-forming Galaxies in an Exponential Disk (n~1)”,               ApJ, 2018; 861, 7

Rujopakarn W. et al., “Starbursts in and out of the star-formation main sequence”, A&A, 2018, accepted

Rujopakarn W. et al., “The emission as a molecular gas mass tracer in galaxies at low and high redshift”, MNRAS, 2018; accepted

Xiao Zhou, “Photometric Investigation of the Contact Binary GU Ori with High Metallicity                “, Publication of the Astronomical Society of Japan 2018

 1. Nuntiyakul, A. Sáiz, D. Ruffolo, et al., “Bare Neutron Counter and Neutron Monitor Response to Cosmic Rays During a 1995 Latitude Survey”, J. Geophys. Res. Space Phys.
 2. A. Collins, (+ S. Awiphan), et al., “The KELT Follow-Up Network and Transit False Positive Catalog: Pre-vetted False Positives for TESS, AJ, 2018, accepted
 3. Colon, (+S.Awiphan, +D.E. Mkrtichian), et al., “A Large Ground-Based Observing Campaign of the Disintegrating Planet K2-22b”, AJ, 2018, accepted

Suwicha Wannawichian, Arthit Laphirattanakul, “Influence of plasma in the vicinity of Io on Brightness and Angular Extension of Io’s Magnetic Footprint”, Chiang Mai Journal of Science

Lehmann, H., (…), A., Mkrtichian, D. E., A-thano, “N.Spectroscopic time-series analysis of R Canis Majoris”, 2018, A&A, 615A.131

Colón, K. D. et al. (including  Awiphan, S. & D. Mkrtichian), “A Large Ground-Based Observing Campaign of the Disintegrating Planet K2-22b”, The Astronomical Journal,  accepted

Chehlaeh, N., Mkrtichian, D., et al., “Photometric study and search for variable stars in the intermediate-age open cluster NGC 2126”, MNRAS, 480,1850

Astronomical Research at NARIT

        

Research @ NARIT

The NARIT research group is composed of researchers and scientists from various countries who are actively engaged in a number of different topics ranging from the Solar System, Stellar Astrophysics, Extragalactic Astronomy, Cosmology and just recently to Astronomical optics and Atmospheric Science.  Post-doctoral fellows, and long-term international astronomers with well-established experience are also included in our vibrant research group. As a result, the combination provides a stimulating work environment for all. Coupled with an ease of access to the 2.4 meter Thai National Telescope of a short distance away from NARIT Headquarters, this even makes NARIT an ideal place to work with under 4 key sciences of NARIT as follows; 1) Impact from space, 2) Understanding astrophysical processes, 3) The study of exoplanets and search for life outside solar system and 4) Understanding the origin of the cosmos. The examples of our research are shown below.

-----------------------------

Cataclysmic Variable

A cataclysmic variable (CV) is one of the most complicated yet most interesting close binary system to be observed. Hosting a white dwarf primary star and low mass main sequence secondary companion, this system exhibits many fascinating phenomena such as outbursts,  super humps, oscillations, and flickering. CV research in NARIT covers both observational and theoretical studies for different type of CV sub-classes, including magnetic and non-magnetic systems, AM CVn star, and detached white dwarf binary. We are focusing on doing the follow-up observations of selected stars to obtain the orbital parameters of these systems. Aside from the observational research, we investigate the evolution scenario and population synthesis study of non-magnetic CV and post common-envelope binary.

We are also working on other systems with white dwarf companions, particularly binaries composed of a white dwarf and a main-sequence FGK type stars. We are actively trying to identify these binaries as they are the progenitor system of Supernova Ia.

Further information, contact : Dr. Puji Irawati

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------

Exoplanets Search

Extra-solar planets discoveries and studies have become an attractive, fruitful and challenging area of modern astrophysics. Nearly two thousands of extra-solar planets have been discovered.  Studies of exoplanets are important due to their potential to address fundamental questions about our Solar System and the theories of planetary formation.

Further information, contact : Dr. David Mkrtichian

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

---------------------------------------

Active Galactic Nuclei

Active galactic nuclei (AGNs) are well known relativistic objects by their extreme properties such as flux variability from radio to gamma waves, the largest luminosity in our Universe. The variability time-scales decrease with decreasing of observing wavelength and drop to several days in X-ray.¬_It gives the restriction to the size of central engine that cannot be larger than few light-days. The mass of the central object can be estimated through the luminosity and kinematics of gas and stars, and it is within the range of 106-1010 M☉ . So, only one theoretically known object, black hole, can fit to these parameters. A galaxy hosting an AGN is called an active galaxy. The activity in galactic nuclei (AGN) has been studied extensively by many research teams since its discovery in the 1950s. The determination of a size of the “broad-line region” (BLR) and mass of a supermassive black hole (SMBH)  is one of the most important research area of AGN study despite a lot attention that was paid in the last years.  In this term it is very important to know the internal properties responsible for nuclear activity. They could be revealed through study of isolated AGNs. 

Further information, contact : Dr. Utane  Sawangwit

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-----------------------------------

Asteroseismology

Asteroseismology  is a rapidly-developing, powerful tool of stellar astrophysics  that accurately measures stellar parameters by virtue of stellar acoustic oscillation frequencies. The acoustic spectrum is directly sensitive to the structure of stellar interiors. Thus, this is a direct advantage of asteroseismology  compared to classical spectroscopic and photometric methods.  Asteroseismology research in NARIT is focused on oscillating mass-accreting components of interacting eclipsing binary stars, rapidly-oscillating magnetic chemically-peculiar stars and other types of variable stars across H-R diagram.

       

Further information, contact : Dr. David Mkrtichian

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-----------------------------------

Modern Cosmology

What causes the late-time accelerating expansion of the Universe? And how do the large-scale structures (e.g. galaxies, groups and clusters of galaxies) form and evolve? These are the main key questions of modern cosmology and astrophysics. We can further our understanding on these important questions through astronomical observations such as cosmological redshift surveys of galaxies and quasars,  utilizing probes such as Baryon Acoustic Oscillations (BAO),  Redshift-Space Distortions (RSD), gravitational weak lensing and Integrated  Sachs-Wolfe (ISW)  effect.  We are also interested in using measurements of primordial non-Gaussianity in the galaxy clustering to learn more about physics of the early Universe. Other research interests include galaxy formation theory and the role Super-Massive Black Holes (SMBH) as an engine of the Active Galactic Nuclei (AGN) plays on the galaxy evolution.

Further information, contact : Dr. Utane  Sawangwit

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

----------------------------------------

Radio Pulsars and Searches

Fast-rotating neutron stars, or pulsars, are one of the most unique objects in the galaxy. Each of them has the size of Bangkok but weighs almost twice heavier than the Sun. Because of the extremes in both the rotational dynamics and the magnetic and gravitational fields, pulsars are perfect tools for studying fundamental physics. Today, over two thousands pulsars have been discovered. Yet, several aspects of pulsars are not fully understood. We explore the relationship between different types of pulsar’s emission modes and models, using observational data from large radio telescopes around the world. 

 The most-successful Parkes Multibeam Pulsar Survey (PMPS) has led us to discover over a third of currently known pulsars. The long-term monitoring programme for PMPS pulsars has been initiated, which now contains over 35,000 observations from 785 sources. We exploit this dataset for backwards discovery, as well as, searching for time-variable and intermittent radio sources.

Further information, contact : Dr.Phrudth Jaroenjittichai

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------------

Thai Radio Astronomical Observatory (TRAO)

NARIT has initiated a major effort in radio astronomy, a relatively novel area in South-East Asia, with the ultimate goal of establishing the first VLBI station in Thailand. A feasibility study and preparation project is being conducted for establishment of the Thai radio astronomical observatory (TRAO), with collaborations with institutes from Korea, Japan, Australia, UK and Germany. TRAO, which will host a 45-m class radio telescope and a 13-m VGOS geodetic antenna, will play a major role in development of radio astronomy and VLBI geodesy in Thailand and SEA region. We are conducting Radio Frequency Environment and atmospheric condition surveys in the Northern part of Thailand for suitable locations.

40-m Yebes Telescope in Spain

Further information, contact : Dr.Phrudth Jaroenjittichai

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

—————————————————————

Small Radio Telescopes (SRTs) for University

Education in high school and university levels is undeniably important for attracting young generation into Science and Engineering. NARIT has been developing course modules in Radio Astronomy and Radio Telescope Fundamentals to be offered by universities in Thailand by 2016. The Small Radio Telescope (SRT), which has a 4.5-m diameter, is primarily working at 21-cm for detecting HI emission from the Milky Way, and for observation of bright radio sources in the sky. We are working on expanding the observing frequency coverage of the SRT.

NARIT 4.5-m SRT

Further information, contact : Dr.Phrudth Jaroenjittichai

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

---------------------------------

Star Formation

Stars are the building blocks of the cosmos, and yet the processes by which they formed are not fully understood. The problem of star formation underlies many physical processes involving gravity, turbulence and magnetic field. Stars are continuously being formed in Galaxy enabling direct observations and investigations of the star formation process. Consequently, the physical processes of star formation can be investigated by observations. Star formation research at NARIT comprises investigation (from X-ray through radio) of Galactic star forming regions using multiwavelength imaging and spectroscopic observations.

Multiwavelength view of Eagle nebula (PC: http://sci.esa.int/herschel/49866-multi-wavelength-view-of-messier-16/ )

For further information, contact: Dr. Ram Kesh Yadav

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-----------------------------------------------------

Pre-Main-Sequence Variability

In young star clusters a large number of member low mass stars are found in pre-main-sequense (PMS) phase. Based on their mass these PMS stars are classified into T Tauri stars (TTSs) (mass <= 3 M☉) and Herbig Ae/Be stars (mass range ~3-10 M☉). These TTSs show variation in their brightness at all wavelengths, from X-ray to infrared with time-scale ranging from a few minutes to years. The photometric variations are believed to be originated from several mechanisms like rotation of a star with an asymmetrical distribution of cool spots, variable hot spots or obscuration by circumstellar dust. The Herbig Ae/Be stars also show variability possibly due to pulsation as they move across the instability region in the HR diagram on their way to the MS. PMS variability research at NARIT includes time-series observations of young open clusters with the aim to detect these variables and to constrain their properties.

 

Left: Light curve of V409 Tau phased to a 4.723 day period,  Right: Spectral Energy Distribution fit for the V409 Tau system (Rodriguez et al. 2015).

For further information, contact: Dr. Ram Kesh Yadav

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------

Close Binaries

Late Type Close Binaries (LTCB) are important objects to be observed, studied, and explained in modern astronomy and astrophysics. The following issues of them are needed to be addressed in detail and quantitatively: 

1) the Properties and inner Structures of Low Mass Contact Binaries; 

2) the Formation of Contact Binaries: what are their progenitors; 

3) the Evolutionary tracks of Close Binaries and what are their final fates.

Our photometric studies of K-type close binaries will provide us information about their physical and orbital properties. Combining with the statistical analysis, the results will shed light on the key sciences which we have mentioned. Moreover, some questions are also carefully discussed, e.g. the A/W type phenomenon of late type contact binaries.

 

For further information, contact: Dr. Liu Nian-Ping  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------

Astronomical Optics

The NARIT optical laboratory comprises all the activities and facilities related to the research and development of new instruments in the following area: telescope design, high dynamic & resolution imaging systems and spectrographs.  This optical laboratory comprises: optical software for and simulation activities and 1 optical room for experimental activities that includes: 1 reference optical mirror (Φ = 200 mm, surface error λ/10), wavefront sensor, alignment telescope, stable tungsten and LED sources, alignment laser, CCD detector and video cameras.  

The current projects includes the preparation of the TNT optical alignment, the development of a focal reducer and spectrographs and research in coronagraphy. Our activities also includes training in optical design for students, researchers and engineers through the organization of international workshops 

Further information, contact : Dr. Christophe Buisset

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------------------------------------------

Atmospheric Science

Atmospheric Science is an umbrella term for the study of the Earth's atmosphere and has also been extended to the field of planetary science and the study of the atmospheres of the planets of the solar system. It includes meteorology (including atmospheric chemistry and physics with a major focus on weather forecasting), climatology (the study of long and short-term atmospheric changes that define average climates and their change over time, due to both natural and anthropogenic climate variability), as well as aeronomy (the study of the upper layers of the atmosphere, where dissociation and ionization are important). In NARIT, we aim to understand the effects of space weather and aerosols on climate and society using state of the art instrumentation and models.

Further information, contact: Dr. rer. nat. Ronald Macatangay

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------