ประกาศผลการคัดเลือก2018_Backup

Share
 

หนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวขน) ครั้งที่ 5

1.โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5

2.กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5

 

          ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ของนักเรียนและเยาวชน เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทำโครงงานดาราศาสตร์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2561ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ห้องประชุมสวรรคโลก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นั้น

          บัดนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน เพื่อนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 โครงงาน

 

 

 

นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการฯ จำนวน 19 โครงงาน

 

          ทั้งนี้สถาบันฯ จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ระหว่างการประชุมวิชาการฯ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดประชุมวิชาการฯ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

          ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าร่วมประชุมวิชาการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/tacs-annouce

 

 

แบบยืนยันการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5

The Confirmation Form for presentationThe 4th Thai Astronomical Conferece - Student Session (TACs2018)