สดร. เปิดตัวหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติ ?พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย? พร้อมมอบ กทม. หนุนเมืองหนังสือโลก

Share

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวหนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ ธันวาคม ๒๕๕๔ มี .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและประธานกรรมการจัดทำหนังสือ "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย"

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ .ภูธร  ภูมะธน นักประวัติศาสตร์และคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ นักวิชาการ ร่วมแถลงข่าว จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ถนนพญาไท พร้อมมอบให้กรุงเทพมหานคร ๘๔ ชุด เพื่อแจกจ่ายไปยังห้องสมุดต่างๆ หนุนโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖

 

แถวบน : นายพลเดช อนันชัย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ  

.ภูธร ภูมะธน และ นายพันธมิตร กัณหะสิริ 

แถวล่าง : ดร.กอปร กฤตยากีรณ .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ .ดร.ระวี  ภาวิไล  นางสาวปราณี สัตยประกอบ รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม

และ .อารี สวัสดี

 

        งานแถลงข่าวดังกล่าวเปิดตัวด้วยโชว์คลาริเนตเพลงพระราชนิพนธ์  โดยนายพันธมิตร กัณหะสิริ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิยาลัยมหิดล ในเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็น จากนั้นเป็นการเสวนาระหว่างผู้เขียนทั้ง ท่าน ได้แก่ .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม .ภูธร  ภูมะธน และคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ ซึ่งเป็นทั้งกรรมการจัดทำหนังสือฯและให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้พูดคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาของดาราศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยและเนื้อหาสำคัญที่น่าติดตามภายในเล่ม ปิดท้ายด้วยพิธีมอบหนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทยจำนวน ๘๔ ชุดแก่กรุงเทพมหานคร ในวาระที่ UNESCO เลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖ นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติรับมอบเพื่อจัดสรรสู่ห้องสมุดของกรุงเทพมหานครต่อไป บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ท่ามกลางสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาทิ .ดร.ระวี  ภาวิไล  อาจารย์และนักวิชาการด้านดาราศาสตร์  ดร.กอปร กฤตยากีรณ  ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะกรรมการจัดทำหนังสือพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ ได้แก่ .อารี  สวัสดี ดร.ธนิต ชังถาวร นายวรพล ไม้สน  เป็นต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงยุวฑูตดาราศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ นายพลเดช  อนันชัย ซึ่งมารับหน้าที่เป็นพิธีกรงานนี้ด้วย

 

 

        ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กล่าวว่า หนังสือชุดดังกล่าวเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ สดร. ใน ฐานะองค์กรด้านดาราศาสตร์ของประเทศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหา กษัตริย์ไทยในอดีตตราบจนรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเห็นความสำคัญของดาราศาสตร์ เราจะเห็นได้ว่าแต่ละรัชสมัยที่พบหลักฐานความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ ล้วนแต่เป็นยุครุ่งเรืองของชาติ เราประมวลข้อมูลจากตำรา จดหมายเหตุ วารสาร แผนที่และภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ คำบอกเล่าจากความทรงจำของบุคคลเกี่ยวข้องเรียบเรียงไว้ครบถ้วน สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงความเป็นมาดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

 

 

        หนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทยแบ่งเป็น เล่ม ได้แก่ เล่มที่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช: พระมหากษัตริย์ผู้สนพระทัยและองค์อุปถัมภ์การศึกษาดาราศาสตร์ตะวันตกในสยามพระองค์แรก  เล่มที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: จากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์  และเล่มที่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย ทั้งสามเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย วางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ในราคาชุดละ ๗๕๐ บาท

 

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

 www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth