สดร. จัดบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์

Share

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ อยู่มา นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) จากภาควิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษทางด้านดาราศาสตร์ในหัวข้อ “Intrinsic Structure of Star-Forming Galaxies at the Violent Epoch” ซึ่งเป็นหัวข้อในงานวิจัยที่กำลังศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ 

โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผสดร. ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รอง ผสดร. พร้อมด้วย นักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว

 

 

        ดร.สุรพงษ์ อยู่มา ได้กล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างกาแล็กซีที่มีการเกิดของดาวใหม่ (Star-forming galaxies) ในช่วงที่มีอัตราการหลอมรวมของกาแล็กซีสูง (violent epoch) โดยศึกษากาแล็กซีที่เลือกจากไดอะแกรมหรือกราฟสี B-z กับ z-K ซึ่งเรียกว่า กาแล็กซี sBzK (star forming BzK galaxy) การวิเคราะห์ได้กระทำในกรอบเฉื่อย (rest-frame) ของกาแล็กซีทั้งในช่วงคลื่น UV และแสงที่ตามองเห็น (optical wavelength) โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล จากการศึกษาพบว่ากาแล็กซี sBzK ส่วนใหญ่ที่มีค่า redshift ประมาณ 2 (z~2) จะมี light distribution และความหนาแน่นผิวของมวลดาว(หรือความหนาแน่นเชิงพื้นที่) พอๆกับกาแล็กซีแบบจาน (disk galaxies) ที่มีค่า redshift ประมาณ 0-1 (z~0-1) แต่ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกลับมีความแตกต่างกันกับกาแล็กซีแบบจานในปัจจุบัน ซึ่ง กาแล็กซี sBzK ที่มีค่า redshift ประมาณ 2 จะมีรูปร่างเป็นแบบแท่ง (bar) หรือทรงรีมากกว่าที่จะเป็นแบบจานกลมและแบนดังที่เห็นในปัจจุบัน

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth