ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร ปีที่ 6 ประจำปี 2559

Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร ปีที่ 6 ประจำปี 2559

 

 

กำหนดการ

ค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร ปีที่ 6

 ณ เพเสม็ดวิลลา จังหวัดระยอง

**************************************************************

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 

08:00 – 09:00 น.     ลงทะเบียนเข้าค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร ปีที่ 6 ณ เพเสม็ดวิลลา จังหวัดระยอง

09:00 – 09:30 น.     พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร 

09:30 – 10:30 น.     กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และแบ่งกลุ่มทำงานโดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

10:30 – 11:00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 

11:00 – 12:00 น.     การบรรยายเรื่อง “ดาราศาสตร์เบื้องต้น”  โดย นายเจษฎา  กีรติภารัตน์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

12:00 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 14:30 น.     การบรรยายเรื่อง “การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย” โดย นายตอริก  เฮ็งปิยา  เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

14:30 – 15:00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 17:00 น.      กิจกรรมฐานฝึกการใช้งานอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

                                 1. แผนที่ดาว 

                                 (นายธฤษพงศ์  ศิริบูรณ์และนายรอยาลี  มามะ)

                                 2. การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ 

                                 (นายคมสันต์  ธุรีและนายวทัญญู  แพทย์วงษ์)

                                 3. กล้องสองตา 

                                 (นายเจษฎา  กีรติภารัตน์และนายกฤษณะ  ล่ามสมบัติ)

                                 4. กล้องโทรทรรศน์

                                 (นายสิทธิพร  เดือนตะคุและนายตอริก  เฮ็งปิยา)

                                 (* ทั้ง 4 ฐานจัดขึ้นพร้อมกัน โดยแบ่งฐานละ 30 นาที บรรยาย 4 รอบ)

17:00 – 18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น  

18:00 – 20:00 น.     บรรยายเรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น ตาเปล่า กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์” โดย นายสิทธิพร  เดือนตะคุ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ

20:00 น.                    เข้านอน

 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 

07:00 – 08:00 น.     รับประทานอาหารเช้า

08:00 – 09:00 น.     กิจกรรมสันทนาการ “ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม” โดย นายธฤษพงศ์  ศิริบูรณ์    เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

09:00 – 10:00 น.     บรรยาย “ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์” โดย นายวทัญญู  แพทย์วงษ์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

10:00 – 10:30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 น.     การอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อสรุปการจัดกิจกรรม 

12:00 – 13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.     มอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร

 

หมายเหตุ * กําหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม * 

 

 

ข้อควรปฏิบัติ 

การเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร ปีที่ 6 

ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559

ณ เพเสม็ดวิลลา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

**********************************************************

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องกรค์มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร ปีที่ 6 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งกฏระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

        1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จําเป็น เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพูสระผม ยาสีฟัน ฯลฯ รวมทั้งยารักษาโรคประจําตัว (ถ้ามี) 

        2. สถาบันฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดกิจกรรมค่ายฯ อันได้แก่ ค่าอาหาร, ค่าที่พัก, ค่าเอกสารในการ จัดอบรม สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย เช่น ค่าเดินทางจากบ้าน มายังจุดลงทะเบียน (เพเสม็ดวิลลา     จ.ระยอง) ค่าของใช้ส่วนตัว เป็นส่วนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ต้องรับผิด ชอบเอง 

        3. หลังจบกิจกรรมค่ายฯ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯไม่เดินทางกลับภูมิลําเนาภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

        4. ห้ามนําสิ่งเสพติด ของมึนเมา อาวุธ วัตถุระเบิด สิ่งอบายมุข เช่น อุปกรณ์เล่นการพนัน เข้ามาในบริเวณการจัดกิจ กรรมค่ายฯ หากตรวจพบจะถูกยึด และให้ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวออกจากค่ายทันทีพร้อมดําเนินคดีตามกฏหมาย 

        5. ทรัพย์สินมีค่าและของใช้ส่วนตัว เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฯ จะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีหากเกิดการสูญหายทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบ 

        6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ต้องมีความเคารพเชื่อฟัง และซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมค่าย พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ หากตรวจ พบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และมีการโขมยทรัพย์สินของผู้อื่น จะถูกนําตัวออกจากค่ายฯ และดําเนินคดีตามกฏหมาย 

        7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน เพเสม็ดวิลลา ถ.เพ-สวนสน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ภายในเวลา 08:00 - 09:00 น. หากไม่มารายงานตัวเข้าร่วมค่ายฯ ในวัน เวลา ที่แจ้งไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่รับคัด เลือกเข้าร่วมค่ายฯ ในครั้งต่อไป 

        8. การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ สามารถแต่งกายด้วยชุดลําลอง (กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ) 

 

แผนที่ เพเสม็ดวิลลา จ.ระยอง

ติดต่อสอบถามเส้นทาง : 038-648374