การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

การประเมินผลการดำเนินงานของ สดร. ในช่วง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557
การประเมินผลการดำเนินงานของ สดร. ในช่วง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554