ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย (Switch) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ