สมัครเข้าร่วมค่าย

ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสานปีที่ 8

nyc banner 2566 02

กำหนดการรับสมัคร

วันจัดกิจกรรมค่าย

 15 – 17 พฤศจิกายน 2566          

เปิดรับสมัคร

 8 กันยายน 2566

หมดเขตการรับสมัคร

 28 ตุลาคม 2566 

ประกาศผลการคัดเลือก          

 31 ตุลาคม 2566 

ยืนยันเข้าร่วมค่าย

 31 ตุลาคม 2566 - 1 พฤศจิกายน 256

เรียกตัวสำรอง

 2 พฤศจิกายน 256

ประกาศรายชื่อ ( Final )

 3 พฤศจิกายน 256

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 15 - 19 ปี
  2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่นได้
  3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จ.นครราชสีมา ได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่ายฯ
  4. มีสภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งค่าย

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย/รูปภาพของผู้สมัคร ( ใช้ภาพน้องที่สื่อความเป็นตัวน้องมากที่สุด ) ขนาดไม่เกิน 5Mb

จำนวน 1 รูป     

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร ) พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ชุด

3. ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมค่าย จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา ( พร้อมลงนาม )

>>ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<

จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ชุด

5. เอกสาร /รูปวาด หรืออะไรก็ได้ แนะนำตัวเองใน 1 กระดาษ A4 เพื่อใช้ในการพิจารณา         

จำนวน 1 ชุด

            

>>สมัครเข้าร่วมค่ายคลิกที่นี่<<              

ประกาศผลการคัดเลือก

            คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/nakhon-ratchasima-obs/nma-public  มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566           

ลำดับตัวจริง 50 คน          

ลำดับสำรอง 10 คน

                            

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

            ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 50 คน จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่ คุณบุญญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 088-3445176 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ก่อนเวลา 16:30 น. หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจะเรียกสำรองเป็นลำดับถัดไป

หมายเหตุ :

  1. หากผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
  2. ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms ตามลิงก์ด้านบน โดยจะต้องใช้บัญชี Gmail เท่านั้น เมื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องรอประกาศผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการอีกครั้ง
  3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมค่ายเท่านั้น
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียน และระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น

- รายละเอียดโครงการและกำหนดการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

- ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน